Pomoc w dokończeniu programu w Turbo Pascalu

Witam, ogromnie bym prosił o dokończenie tego programu: [URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=80afdf2e45197315][IMG]http://images31.fotosik.pl/252/80afdf2e45197315m.jpg[/IMG][/URL] Po słowie end; na obrazku dalej jest ten kod: [code]repeat writeln ('Podaj kolor : Biały : B, Czerwony : C, Zielony : Z, Niebieski : N, Srebrny : S'); readln (znak); until (Upcase (znak) ; n ['B','C','Z','N','S']); case Upcase (znak) of 'B':Samochod.kolor:=bialy; 'C':Samochod.kolor:=czerwony; 'Z':Samochod.kolor:=zielony; 'S':Samochod.kolor:=srebrny; end; writeln ('Podaj numer rejestracyjny'); readln (Samochod.NumerRejestracyjny); writeln ('Podaj numer nadwozia'); readln (Samochod.NumerNazdwozia); writeln ('Podaj numer silnika'); readln (Samochod.NumerSilnika); writeln ('Podaj przebieg'); readln (Samochod.Przebieg); i:=1; repeat writeln ('Podaj dodatkowe wyposażenie'); readln (Samochod.DodatkoweWyposazenie[i]); i:=i+1; writeln ('Czy chcesz dodać dodatkowe wyposażenie (T/N)'); readln (Znak); Znak:=Upcase (Znak); Until (i=11) or (Znak='N'); [/code] Tak więc, już dużo mam zrobione i prosił bym o dokończenie tak aby on działał. Z góry ogromnie dziękuję.

Odpowiedzi: 1

Nie będę za Ciebie pisał programu. Mogę co najwyżej wrzucić taki mój stary projekt - może Ci on rozjaśni sytuację. W obu przypadkach jest to kwestia rozgryzienia tablicy rekordów - jak mniemam. [code]program Project; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var mojrekord:record imie, nazwisko :string[40]; ocena1, ocena2, ocena3:real; end; plik, plik2, plik3: TextFile; zn:char; nr:integer; nazwa, nazwa2,a, submenu:string; //////////////////////////////////////////////// Label pmenu,psubmenu; ///////////////////////////////////////////////// function srednia (var a, b, c:real) :real; var x:integer; begin x:=0; If mojrekord.ocena1<>0 then x:=x+1; If mojrekord.ocena2<>0 then x:=x+1; If mojrekord.ocena3<>0 then x:=x+1; srednia:=a+b+c/x; end; ////////////////////////////// begin AssignFile(plik,'moje.txt'); If FileExists('moje.txt') then Append(plik) else Rewrite(plik); pmenu : writeln('|::::::::::::::::::::::::::::::::|'); writeln('| .:MENU:. |'); writeln('|--------------------------------|'); writeln('| 1. Lista Studentow |'); writeln('|--------------------------------|'); writeln('| 2.Eksport Listy |'); writeln('|--------------------------------|'); writeln('| 3.Import |'); writeln('|--------------------------------|'); writeln('| 0.Zakoncz program |'); writeln('|::::::::::::::::::::::::::::::::|'); writeln(' '); writeln('Witaj w programie, ktory ma na celu organizacje laboratoriow studenckich.'); writeln('Co chcesz zrobic?'); writeln('Aby dostac sie do opcji studentow, wpisz 1'); writeln('Aby dostac sie do opcji eksportu, wpisz 2'); writeln('Aby dostac sie do opcji importu, wpisz 3'); writeln('Aby zakonczyc program wpisz 0 '); Readln(nr); While nr<>0 do begin If nr=1 then begin psubmenu: Reset(plik); If EoF(plik) then Writeln('Plik nie zawiera danych') else begin repeat; Read(plik,zn); Write(zn); until EoF(plik); end; Writeln('Czy chcesz dodac studenta? '); Writeln('Wpisz: tak lub nie'); Readln(submenu); If submenu='tak' then begin Writeln('Imie?'); Readln(mojrekord.imie); Writeln('Nazwisko?'); Readln(mojrekord.nazwisko ); Writeln('Ocena1?'); Readln(mojrekord.ocena1); Writeln('Ocena2?'); Readln(mojrekord.ocena2); Writeln('Ocena3?'); Readln(mojrekord.ocena3); Append(plik); Write(plik,mojrekord.imie); Write(plik,' ',mojrekord.nazwisko); Writeln(plik,' ',srednia(mojrekord.ocena1, mojrekord.ocena2, mojrekord.ocena3):3:2); Writeln('Nacisnij dowolny klawisz, by kontynuowac'); Readln; goto psubmenu; end; If submenu='nie' then begin goto pmenu; end else Writeln('Miales wpisac: Tak lub Nie'); end; if nr=2 then begin a:=' '; writeln('Podaj nazwe pliku do eksportowania'); readln(nazwa); assign(plik2, nazwa); rewrite(plik2); if eof(plik) then writeln('Plik nie zawiera danych') else begin repeat; Read(plik,zn); a:=a+zn; until EoF(plik); end; Writeln(plik2,a); Write('Nacisnij dowolny klawisz, aby kontynuowac'); Readln; CloseFile(plik2); goto pmenu; end; If nr=3 then begin a:=' '; Writeln('Podaj sciezke pliku do zaimportowania'); Readln(nazwa2); AssignFile(plik3,nazwa2); Reset(plik3); if eof(plik3) then writeln('Plik jest pusty') else begin repeat; read(plik3,zn); a:=a+zn; until eof(plik3); end; rewrite(plik); writeln(plik,a); writeln(a); readln; close(plik3); goto pmenu; end; end; close(plik); end. [/code]
Ad@$
Dodano
16.05.2008 10:55:16
szpon5
Dodano:
14.05.2008 18:08:25
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1